سامانه جامع پرونده سلامت الکترونیک شفا 33 بزرگترین و اولین سامانه هوشمند پزشکی کشور 

سرمایه گذارشرکت والا درمانگر اصفهانطراحیشرکت داده پرداز مبنااتمام1399انتشار اولیه و درحال توسعهوبسایتshafa33.ir

نمایش زنده


نمایش زنده